SAYAKA OTAMA                                                                                                                 /HAIR STYLIST